Projekt – 1

Projekt EFSBezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

 • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 • Beneficjentem Projektu jest Miasto Kalisz.
 • Okres realizacji projektu 01.08.2013 – 31.07.2015.
 • Realizator – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
 • Łączna wartość projektu 1.704 210,40.

Cel główny

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w 20 szkołach i 15 przedszkolach, spójnego z ich potrzebami.

Cele szczegółowe

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach ofert doskonalenia.
 • Poprawa jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli poprzez zorganizowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia.
 • Poprawa zdolności planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli w mieście Kalisz.

Grupa docelowa

 • 20 szkół dla dzieci i młodzieży i 15 przedszkoli
 • 490 nauczycieli i nauczycielek z tych szkół i przedszkoli
 • 35 dyrektorów i dyrektorek szkół i przedszkoli miasta Kalisza

Rekrutacja szkół i przedszkoli

 • Termin rekrutacji: wrzesień – 7 październik 2013
 • Miejsce składania dokumentów: Biuro Projektu – CKUiP w Kaliszu

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek

 • Termin rekrutacji: wrzesień – październik 2013
 • Miejsce składania dokumentów: szkoła/przedszkole, SORE

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy na stronę projektu –  http://www.projektefs.ckuip.kalisz.pl