Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu realizuje projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów.
Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”.

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji/kwalifikacji 152 mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (150 Mężczyzn i 2 Kobiety) do 31.03.2020 r.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie adaptacyjności 150 M i 2 K mieszkańców AKO na rynku pracy,
  • przygotowanie 150M i 2 K do trafnego wyboru dalszego kształcenia,
  • zmodernizowanie oferty kształcenia poprzez włączenie utworzonych w Poddziałaniu 9.3.5 pracowni w sieć kształcenia ustawicznego.

Grupa docelowa:
156 Kobiet i Mężczyzn dorosłych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zgłaszająca z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji/kwalifikacji.
Uczestnikiem może być osoba pracująca, ucząca się, bezrobotna, nieaktywna zawodowa.

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020,
Oś priorytetowa 8. Edukacja;
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży I dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Okres realizacji: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 748 815,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 673 423,00 PLN

Wsparcie dla Uczestników:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Kursu spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi;
  • Kursu spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi;
  • Kursu z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „ Eksploatacja”;
  • Kursu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „Eksploatacja”;
  • Kursu operatora obrabiarki CNC

Rekrutacja I 9 kwietnia 2018 r. – 25 maja 2018 r.
Rekrutacja II 7 stycznia 2019 r. – 15 lutego 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona !

Kontakt:
Biuro Projektu: budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Przemysłowa 1,62-800 Kalisz, pok. nr 2
Kierownik Projektu: Lilianna Sieradzka
Specjalista ds. rekrutacji, kursów i administracji: Beata Józefowicz

REKRUTACJA:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu kryteriów rekrutacji
Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy)
Deklaracja udziału w Projekcie
Wniosek o przyjęcie na kurs

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu
Wykaz podpisanych umów
Harmonogram – Programowanie sterowników PLC
Harmonogram – Programowanie sterowników PLC – aktualizacja