Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu realizuje projekt w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020,
Oś priorytetowa 8. Edukacja;
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
Pod działanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 412 568,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 371 293,75 PLN

Cel projektu: dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji u 32 Uczniów/c, 22 Nauczycieli/ek oraz 1 Doradcy zawodowego w okresie 01.03.2022 r.-30.06.2023 r.

 

Cele szczegółowe:

 • nabycie/podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/c i nauczycieli/ek CKZiU w Kaliszu,
 • wzrost efektywności kształcenia zawodowych i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów,
 • podniesienie świadomości uczniów/c w projektowaniu własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie 2 pracowni zawodowych do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

 

Grupa docelowa:

 • 1 placówka- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
 • 22 nauczycieli/ek CKZiU i 1 doradca zawodowy,
 • 32 uczniów CKZIU.

 

Zadania :

 1. Doposażenie CKZIU w Kaliszu na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.
 2. Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycielek i nauczycieli CKZiU w Kaliszu
 3. Rozwijanie kompetencji doradcy zawodowego.
 4. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia (BS1) w zawodzie Elektryk.
 5. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie Operator maszyn skrawających.
 6. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły II Stopnia (BS2) w zawodzie Technik robót wykończeniowych oraz Technik pojazdów samochodowych.
 7. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów i maszyn – IV ETAP kompleksowego wsparcia uczennic i uczniów.

 

Kontakt:

Biuro Projektu: budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ul. Przemysłowa 1,
62-800 Kalisz, pok. nr 2
Nr tel. (62) 753 22 47

Kierownik Projektu: Lilianna Sieradzka