Miesiąc: Maj 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie,

w związku z organizacją przez szkoły konsultacji dla swoich uczniów z dniem 1 czerwca 2020r. nasi wychowankowie mogą w tych dniach korzystać z bursy. Warunkiem jest przesłanie drogą mailową chęci pobytu w bursie (należy wyszczególnić dni, w których wychowanek będzie miał konsultacje w szkole) na adres ckziu@ckziu.kalisz.pl Informacja ta jest potrzebna do przygotowania odpowiedniej ilości […]

Informacja dla Rodziców i Uczniów.

Od 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.   Proszę o zapoznanie z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Kaliszu w okresie pandemii COVID-19 na czas konsultacji w placówce” i bezwzględnego stosowania się do zaleceń sanitarnych […]

Komunikat – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 8 i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kaliszu

  W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego, który przeprowadzony będzie w czasie od 8 – 29 czerwca 2020 r., dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmienia dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, na dni 8-10 czerwca 2020 r. […]

Komunikat – Egzamin maturalny w roku 2019/2020

  W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.   Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu […]