Regulamin

Regulamin korzystania z centrum multiedialnego

Zasady ogólne:

 • Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy szkoły.
 • W czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach lekcyjnych tylko pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza na wyznaczonych stanowiskach;
 • Każdy użytkownik zostaje zapoznany z regulaminem Centrum Multimedialnego przez nauczyciela bibliotekarza.

Zasady szczegółowe:

 • Centrum Multimedialnym administruje nauczyciel bibliotekarz i za zgodą dyrektora:
 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego;
 • Zapewnia właściwa organizację stanowisk komputerowych;
 • Nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.

Użytkownik ma prawo:

 • Korzystać z komputera oraz zasobów zgodnie z regulaminem;
 • Korzystać z Internetu jedynie w celach dydaktycznych;
 • Zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek nauczycielowi bibliotekarzowi;
 • Oczekiwać rzetelnej pomocy w wyszukiwaniu informacji od nauczyciela bibliotekarza.

Użytkownik ma obowiązek:

 • Zapoznać się z Regulaminem Centrum Multimedialnego;
 • Użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
 • Korzystać z nośników tylko po uprzednim sprawdzeniu ich przez nauczyciela bibliotekarza
 • Zachować spokój i rozwagę;
 • Czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkadzać lub narażać na uszkodzenie sprzętu komputerowego;
 • Spożywać napojów i posiłków podczas użytkowania sprzętu komputerowego;
 • Wnosić włączonych telefonów komórkowych i korzystać z nich;
 • Instalować innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych;
 • Wykorzystywać komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron;
 • Przechowywać i oglądać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

Zasady końcowe:

 • Za wszelkie celowe mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik;
 • W przypadku zauważenia iskrzenia wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić nauczyciela bibliotekarza;

Regulamin Centrum obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z Centrum Multimedialnego.