JESTEŚMY „SZKOŁĄ DOBREGO WYCHOWANIA”

Nasza placówka otrzymała certyfikat „Szkoła dobrego wychowania” za realizację zadań w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w okresie od 9 września 2016r. do 10 marca 2017r. Jego celem było kształtowanie pożądanych postaw oraz zasad dobrego zachowania. Zadania projektu realizowane były w różnorodnych formach, m. in. poprzez pogadanki, inscenizacje, debaty, konkursy czy działalność charytatywną i wolontarystyczną.

W debatach uczestniczyli wychowankowie wszystkich grup wychowawczych, dyskutując i wymieniając swoje poglądy na temat zasad savoir-vivru oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Debaty zwiększyły świadomość młodzieży na temat kulturalnego zachowania w każdej sytuacji, poszerzyły znajomość zwyczajów i form towarzyskich oraz reguł grzecznościowych. Wychowankowie rozumieją konieczność przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, przestrzegania zasad panujących w szkole czy w bursie, którą zamieszkują.

Wychowankowie poszczególnych grup pod opieką opiekuna Samorządu wychowanków pani Izabeli Paszyn opracowali Bursową Kartę Zasad Dobrego Zachowania. Młodzież, wykorzystując metodę aktywizującą burzę mózgów, podawała zasady, które są ważne dla funkcjonowania nie tylko w bursie, ale ogólnie w życiu społecznym. Zwrócono szczególną uwagę na kulturę języka, postawę tolerancji, empatii, życzliwości, uczciwości, chęci niesienia pomocy innym, dbałość o higienę własną, estetykę otoczenia. Opracowana Karta jest dostępna dla całej społeczności bursy poprzez umieszczenie jej na korytarzu w gablocie.

W placówce zorganizowany został konkurs wiedzy „Mistrz savoir vivre”. Z uwagi na wartościowy aspekt wychowawczy, konkurs o tytuł Mistrza Savoir-vivre zostanie wpleciony do działalności wychowawczej w latach następnych.

Młodzież bursy aktywnie uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych i wolontarystycznych organizowanych w środowisku lokalnym czy o zasięgu krajowym. Wychowankowie rozwijali postawy empatii, kształtowali wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia pomocy innym poprzez udział w XXV. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 5 wolontariuszy (zebrana kwota to 3067,02 zł), przekazali także do licytacji przedmioty artystyczne wykonane na zajęciach sekcji plastycznej. Brali udział w akcji Góra Grosza, a w miesiącu październik jako Miesiąc Dobroci dla Zwierząt zorganizowali zbiórkę karmy i przekazali koce dla Schroniska dla Zwierząt w Kaliszu. Samorząd Wychowanków zorganizował świąteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Liskowie.

W ramach realizacji zadań projektu wychowankowie opracowali prace pisemne nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”, wykonali plakaty nt. „Mój wygląd świadczy o mnie”, a także przeprowadzili inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników. Wychowawcy angażowali wychowanków poprzez współdziałanie w grupie i w zespołach, kształtowali kulturę zachowań i słowa, zachęcali do bycia dobrym, uprzejmym, grzecznym w stosunku do innych, wyrabiali pozytywne postawy życiowe. Wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie szlachetnej sztuki pozdrawiania się czy nakrywania do stołu.

W każdej grupie wychowawczej przeprowadzone zostały z młodzieżą pogadanki na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Zajęcia kształtowały umiejętność podejmowania różnych decyzji w sposób konstruktywny, z szacunkiem do siebie i innych, budując poczucie własnej wartości i pewności siebie. Wychowawcy na zajęciach uczyli zachowań asertywnych, mówienia „nie”, rozpoznawania swoich zachowań, uświadamiali mechanizm nacisku grupowego.

Koordynatorem projektu była pani Ilona Stanisławska.

Updated: 21 kwietnia 2017 — 09:10